ที่มา              กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สร้างเว็บไซต์การเผยแพร่ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวการการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต  ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นำผลการประเมินารประเมิน ITA เป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการของภาครัฐ ด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน หน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าวจะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น