O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องO6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

24  เม.ย. 2562

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           ามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 ข้อที่ 2 กำหนดให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โโยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทำให้สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน  ซึ่งมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย หรืออันตราค่าบำรุงในการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ 

- รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่