O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

24  เม.ย. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

             กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เผยแพร่สื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวประกาศของหน่วยงาน เกี่ยวกับภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน นอกจากนั้นทุก ๆ เดือน จะมีการสรุปผลการดำเนินงานของกรมฯ ในรูปแบบจดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนต่างๆ  เพื่อเตือนภัยหรือให้ความรู้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่