O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนO11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

24  เม.ย. 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อให้พัฒนาองค์การให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้  โดยได้กำหนดกระบวนการมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีจัดทำแผนงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีและสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ได้รับทราบ กองแผนงานและวิชาการได้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  และนำข้อมูลที่ได้มาสู่กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีรายละเอียดเนื้อหาครอบคลุมทั้งในส่วนผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการพัฒนาองค์การ ซึ่งได้เสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่ผู้บริหารและสื่อสารเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องในรอบ 6, 9 และ 12 เดือนของปีงบประมาณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมกรม บันทึกแจ้งเวียนเล่มรายงานผลการดำเนินงาน และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ เป็นต้น

รายละเอียดการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน คลิ๊กที่นี่ 
รายละเอียดระบบติดตามแผนงานและงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่