O13 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานO13 : คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

24  เม.ย. 2562

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั่วทั้งองค์กร โดยประยุกต์ใช้ทุกข้อกำหนดของมาตรฐานสากล  ISO 9001:2015 กับทุกกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่สำคัญ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในคู่มือการปฏิบัติงานได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ด้วยแล้ว

- รายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมฯ คลิ๊กที่นี่