O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการO14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

24  เม.ย. 2562

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีคุ่มือการให้บริการตามหน่วยงานภารกิจหลัก ดังนี้ 
 1. สถาบันชีววัตถุ
 2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
 3. สถาบันวิจัยสมุนไพร  
 4. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
 5. สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 
 6. สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
 7.  สำนักมาตฐานห้องปฏิบัติการ  
 8. สำนักยาและวัตถุเสพติด
 9. สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
 10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
 11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
 12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
 13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 14. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
 15. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
 16. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
 17. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
 18. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
 19. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
 20. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
 21. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
 22. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/ ภูเก็ต
 23. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
 24. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง