O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีO20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

24  เม.ย. 2562

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) โดยได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านสถานะงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ และสรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน จากข้อมูลในระบบติดตามผลงานดำเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (DOC) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการดำเนินงานต่อไป  

รายละเอียดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี คลิ๊กที่นี่