O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

24  เม.ย. 2562

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ        

1) รายละเอียดประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซืื้อจัดจ้าง ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่ 

2) รายละเอียดประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซืื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงกับเว็บไซต์กรมัญชีกลาง คลิ๊กที่นี่