O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

24  เม.ย. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ทุกเดือน 

รายละเอียดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบ สขร .1 คลิ๊กที่นี่