O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลO26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

24  เม.ย. 2562

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • ด้านการสรรหา (Recruitment) เช่น

1.  เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลือก “ข่าวประกาศของหน่วยงาน” คลิ๊กที่นี่ 

2.  เว็บไซต์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คลิ๊กที่นี่ 

  •  ด้านการพัฒนา (Development) 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิ๊กที่นี่ 

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล    คลิ๊กที่นี่     หรือสามารถเข้าที่ว็บไซต์ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ http://www.dmsc.moph.go.th/secretary/officer/index.php หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” และเลือก “คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล” 


  •  ด้านการรักษาไว้ (Retention) 

1.  แผนการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี งบประมาณ 2562 คลิ๊กที่นี่ 

2.  โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่

3.  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ คลิ๊กที่นี่ 

4. แนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562    คลิ๊กที่นี่ 

5. พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบรอบ 77 ปี ทางเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่

  •  ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 

1. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดรงตำแหน่งที่สูงขึ้น คลิ๊กที่นี่