O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24  เม.ย. 2562

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • การแต่งตั้งบุคลากร

-  การประเมินผลงานวิชาการ (ระดับชำนาญการพิเศษลงมา) / อ.ก.พ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่

  •  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

-  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ คลิ๊กที่นี่