O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีO28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

24  เม.ย. 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี          

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊กที่นี่