O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตO29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

24  เม.ย. 2562

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1) รายละเอียดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่ 

2) รายละเอียดขั้นตอนการรับเรื่องเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่                     

3) รายละเอียดช่องทางการรับเรื่องเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่  

4) รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561 คลิ๊กที่นี่