O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตO30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

24  เม.ย. 2562

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


1) รายละเอียดช่องทางการรับเรื่องเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่ 

2) รายละเอียดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่ 

3) รายละเอียดขั้นตอนการรับเรื่องเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่ 

4) รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561 คลิ๊กที่นี่