O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตO31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

24  เม.ย. 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต


 ในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

1) รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2561 คลิ๊กที่นี่ 

2) รายละเอียดแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่ 

3) รายละเอียดขั้นตอนการรับเรื่องเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่ 

4) รายละเอียดช่องทางการรับเรื่องเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่