O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมO33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

24  เม.ย. 2562

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียดการปเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน คลิ๊กที่นี่