O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหารO35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

24  เม.ย. 2562

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อธิบดีและผู้บริหารของหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ต่างๆ ผ่านกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น ได้แก่
1. เข้าร่วมพิธีประกาศต่อต้านคอร์รัปชั่นกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กที่นี่
2. การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่ 
3. ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่
4. โครงการสัมมนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ทนต่อการทุจริต DMSc Zero Tolerance คลิ๊กที่นี่