O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีO39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

24  เม.ย. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี

             กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ซึ่งให้หน่วยงานภายในกรมฯ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และได้มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นหน่วยงานในการดำเนินการเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรม ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                  อีกทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้นำแผนดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการกำหนด แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม และแผนงานป้องกันการทุจริต 


รายละเอียด ผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 - 2564 ) คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด ผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  คลิ๊กที่นี่