O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนO40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

24  เม.ย. 2562

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

             กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ซึ่งให้หน่วยงานภายในกรมฯ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และได้มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นหน่วยงานในการดำเนินการเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรม ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                  อีกทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้นำแผนดังกล่าวฯ มาเป็นแนวทางของ แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม และแผนงานป้องกันการทุจริต และได้สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และนำเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานรับทราบ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

รายละเอียด รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน คลิ๊กที่นี่ 

รายละเอียด ผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 - 2564 ) คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด ผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562  คลิ๊กที่นี่