O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีO41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

24  เม.ย. 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

             กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 - 2564 ) ซึ่งให้หน่วยงานภายในกรมฯ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมคุณธรรม และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

                  อีกทั้งในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้นำแผนดังกล่าวมาเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีแผนงานในการส่งเสริมคุณธรรม และแผนงานป้องกันการทุจริต และได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

รายละเอียด รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิ๊กที่นี่ 

รายละเอียด ผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 - 2564 ) คลิ๊กที่นี่

รายละเอียด ผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561  คลิ๊กที่นี่