O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะO42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

24  เม.ย. 2562

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ            

ดูรายละเอียด มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ลิ๊กที่นี่ 

ดูรายละเอียดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ของกรมวิทยาศาสต์การแพทย์  คลิ๊กที่นี่