O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมO43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

24  เม.ย. 2562

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ดูรายละเอียด มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  คลิ๊กที่นี่ 

ดูรายละเอียดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ของกรมวิทยาศาสต์การแพทย์  คลิ๊กที่นี่