O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบนO46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน

24  เม.ย. 2562

มาตรการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม          

ดูรายละเอียด มาตรการป้องกันการรับสินบนการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คลิ๊กที่นี่ 

ดูรายละเอียดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ของกรมวิทยาศาสต์การแพทย์  คลิ๊กที่นี่